Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti SPECIAL TURBO a.s., se sídlem Kischova 1732/5, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 262 39 337, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 15912

(dále jen „VOP“)

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Tyto VOP obchodní společnosti SPECIAL TURBO a.s.., IČ: 26239337, se sídlem Praha 4, Kischova 1732/5, PSČ: 140 00 (dále jen „SPECIAL TURBO a.s.“ nebo „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Společností jako prodávající a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „Zákazník“), jejímž předmětem je prodej zboží z nabídky Společnosti prostřednictvím internetového obchodu – e-shopu Společnosti provozovaného na webové adrese www.e-turbo.cz (dále jen „e-shop“).

1.2 Tyto VOP se použijí i na smluvní vztahy mezi Společností a Zákazníkem související s prováděním opravy turbodmychadel, příp. jejich součástí a příslušenství ze strany Společnosti (viz čl. VIII.), a to přiměřeným způsobem a s přihlédnutím k ustanovením občanského zákoníku o smlouvě o dílo.

1.3 Právní vztahy Společnosti a Zákazníka se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve Smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

II. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Při první objednávce zboží se musí Zákazník nejdříve registrovat, a to vyplněním registračního formuláře požadovanými osobními a kontaktními údaji a jeho odesláním. Úspěšná registrace zákazníka je potvrzena Zákazníkovi elektronicky na jeho zadanou e-mailovou adresu. Registrací Zákazník souhlasí s těmito VOP.

2.2 Registrační údaje umožní vystavit Společnosti daňový doklad, identifikovat platbu provedenou bankovním převodem, sledovat aktuální stav objednávky. Registrační údaje jsou uloženy v databázi společnosti a jsou pečlivě chráněny před jejich zneužitím. Společnost nenese odpovědnost za prodlení s vyřízením objednávky nebo nedoručení objednaného zboží vzniklé v důsledku zadání chybných, neúplných a/nebo nepřesných údajů Zákazníkem. Zákazník odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při registraci zadal.

2.3 Na základě registrace může Zákazník provádět objednávání zboží již přímo ze svého uživatelského účtu.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu Zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. V případě, že Zákazník své heslo zapomene, může získat krátkodobý přístup ke svému uživatelskému účtu prostřednictvím registrované e-mailové adresy, na kterou obdrží ověřovací kód s omezenou platností.

2.5 Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.6 Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti.

2.7 Společnost může uživatelský účet Zákazníka zrušit, a to zejména v případě, kdy Zákazník poruší kteroukoliv ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy nebo těchto VOP.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Pro objednávání zboží v e-shopu vyplní Zákazník objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku), o ceně zboží, o způsobu úhrady kupní ceny zboží, o způsobu doručení zboží, o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).

3.2 Před odesláním objednávky má Zákazník možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a opravit/upravit. Objednávku následně Zákazník odešle zvolením funkce „odeslat objednávku“.

3.3 Odesláním objednávky stvrzuje Zákazník, že se řádně seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a že souhlasí s cenou zboží platnou v den odeslání objednávky a uvedenou v e-shopu, nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak.

3.4 Smlouva je v rámci nákupu v e-shopu Společnosti www.e-turbo.cz uzavřena potvrzením Společnosti o přijetí objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy), a to buď prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka, SMS na jeho telefonní číslo nebo poštou na adresu Zákazníka uvedenou v objednávce či uživatelském účtu.

3.5 Smlouvu prostřednictvím e-shopu je možné uzavřít v českém jazyce nebo v jazyce anglickém.

3.6 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si hradí Zákazník sám.

3.7 Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím e-shopu (a aktualizaci příslušných údajů v e-shopu se může stát, že Zákazníkem objednané zboží je již vyprodané (přestože v e-shopu je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Zákazník o této skutečnosti informován bezodkladně poté, co ji Společnost zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

3.8 Na žádost Zákazníka je Společnost povinna mu vydat doklad o zakoupení zboží s uvedením data prodeje, popisem zboží, ceny zboží, místo dodávky, data dodávky a identifikačními údaji Společnosti jako prodávajícího. Tuto povinnost Společnost splní také zasláním kopie objednávky zboží.

3.9 Společnost si vyhrazuje právo změny cen zboží před uzavřením Smlouvy v případě změny peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky. V případě, že bude u zboží uvedena nesprávná cena, zejména co se týká zjevně chybné ceny, např. „0“ Kč nebo „1“ Kč, která je významně odlišná od všeobecně známé, obecně přijaté nebo odhadnuté ceny za zboží, nebo která se objevila z důvodu systémové chyby, pak Společnost není povinna dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž Zákazník má v případě nesouhlasu s touto novou cenou možnost od uzavření Smlouvy odstoupit.

3.10 Společnost není odpovědná za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku cenových nebo jiných chyb uvedených v e-shopu a vyhrazuje si právo na zrušení objednávek založených na nedorozuměních.

3.11 Ceny uvedené v e-shopu Společnosti jsou konečné, vč. DPH. Náklady na dopravu a balné nejsou v ceně zahrnuty a jsou uvedeny dále a následně jsou přičteny v objednávkovém formuláři.

3.12 Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží teprve až zaplacením celé kupní ceny.

3.13 V případě prodeje turbodmychadel výměnným způsobem (tj. repasované turbodmychadlo prodané Zákazníkovi výměnou za jeho nefunkční turbodmychadlo) nebo v případě, kdy tak Společnost určí (např. vybrané akce na nová turbodmychadla), je Zákazník povinen složit kauci, která mu bude vyplacena zpět při vrácení starého, vyměněného turbodmychadla Společnosti. V případě, že jej Společnosti nepředá do 45 dnů od uzavření Smlouvy, propadá kauce Společnosti.

3.14 Společnost informuje Zákazníka, že objednávka je u ní uložena a umožní k ní na žádost Zákazníkovi přístup. Zákazník je rovněž oprávněn si v textové podobě stáhnout z webových stránek Společnosti objednávku, jakož i znění těchto VOP.

3.15 Společnost uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to včetně jím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením. Digitální obsah objednávek a dalších případných údajů uchovávaných Společností je slučitelný (a použitelný) s běžně aktuálně používaným (i) hardwarem, tj. osobními počítači na platformách PC – personal computer a Mac – společnosti Apple a (ii) softwarem – běžně používanými kancelářskými systémy, tj. zejména kancelářský balík Microsoft Office – aktuálně používaný (zejména formát word, excel atd.), Acrobat reader (zejména formát PDF), běžné webové/internetové formáty (formát html). Společnost v souladu s příslušnými právními předpisy výše uvedené formáty a názvy sděluje ve snaze srozumitelného sdělení v běžně používané formě.

IV. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může Zákazník uhradit následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním odběru,

 • tzv. dobírkou – v hotovosti při převzetí zásilky v místě určeném Zákazníkem v objednávce,

 • předem – bezhotovostním převodem na účet Společnosti.

4.2 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží, v případě bezhotovostní platby okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.

4.3 Společnost je oprávněna požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Společnost ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy
Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost daňový doklad – fakturu vystaví a odesílá Zákazníkovi při expedici zboží, případně po uhrazení ceny zboží (při platbě předem).

4.5 Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Společnosti také náklady spojené s dodáním zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání zboží.

4.6 Přeprava a dodání zboží

Zboží se doručuje dle způsobu zvoleného Zákazníkem v objednávce.

Způsoby doručení:

 • prostřednictvím přepravní společnosti GEIS

Nakládka probíhá v sídle Společnosti v čase 15:00 – 15:30 hod. každý den. Z toho důvodu může Společnost garantovat dodání zboží do 24 hodin od objednání a při platbě na dobírku pouze, pokud je objednávka učiněna Zákazníkem nejpozději do 15:15 hod. V případě odběru většího množství kusů zboží si Společnost vyhrazuje právo termín dodání zboží prodloužit.

 • kurýrní službou ČD
 • Českou poštou
 • osobním odběrem

V pracovních dnech je možné v rámci otevírací doby zboží vyzvednout osobně v těchto odběrných místech: Praha 4, Kischova 1732/5, PSČ: 140 00

Prušánky, Nechorská 299, PSČ: 696 21

Podmínkou osobního odběru je platba v hotovosti nebo platba převodem na účet Společnosti – odběr možný po připsání platby na účet Společnosti.
V případě, že Zákazník nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). Pokud nebude Zákazník na uvedené adrese zastižen ani při druhém pokusu o doručení zásilky, vrací se zásilka zpět Společnosti. Za opětovné doručení si účtuje Společnost dopravné ve stejné výši.

Mimo garanci dodání zboží do 24 hod. přepravní společností GEIS činí dodací lhůta u zboží, které je skladem, 10-15 dnů ode dne uzavření Smlouvy nebo v případě volby úhrady ceny za dodání zboží jiným způsobem než při převzetí zboží ode dne připsání platby za zboží na bankovní účet Společnosti.

Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě zjištění jakéhokoliv poškození zásilky toto neprodleně oznámit přepravci. O porušení obalu nebo případných závadách na zboží je vhodné sepsat s přepravcem protokol o závadách, na pozdější reklamace nebo stížnosti nebude Společnost brát zřetel. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

4.7 Cena přepravy:

Cena přepravy zboží zasílaného GEIS službou činí v případě platby na dobírku 180,- Kč; v případě platby předem – bankovním převodem 90 Kč. Při objednání zboží online v hodnotě nad 12.500,- Kč nebo 500,- EUR bez DPH a zvolení přepravy prostřednictvím GEIS přepravní společnosti, je doprava zdarma.

Cena přepravy v případě využití České pošty nebo kurýrní služby ČD činí 400,- Kč.

Hodnota vratné kauce není započítána do hodnoty pro splnění podmínky pro dopravu zdarma.

Ceny přepravy jsou uvedeny bez DPH. Balné je již uvedeno v ceně přepravy.

Ceny přepravy platí pro zasílání zboží na území České republiky, přeprava mimo území České republiky není možná bez předchozího souhlasu Společnosti a dohodnuté ceny za takovou přepravu.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

5.1 Zákazník, který je při uzavření Smlouvy spotřebitelem, má právo v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy, a to bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.2 Písemné odstoupení od Smlouvy musí být Společnosti odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Zákazník může pro odstoupení od smlouvy využít vzor, který je součástí těchto VOP. Zákazník je povinen zboží vrátit Společnosti do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a Společnost se zavazuje vrátit přijaté peněžní prostředky odpovídající kupní ceně zboží a nákladům na jeho dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží Zákazníkovi ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než jí Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že jí zboží odeslal.

5.3 Náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nese Zákazník bez náhrady.

5.4 Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.5 Mimo shora uvedené případy odstoupení od Smlouvy je Zákazník dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, s výjimkou odst. 5.7, za těchto podmínek:

– při vrácení zboží do 3 měsíců ode dne odeslání zboží Zákazníkovi je Společnost oprávněna účtovat Zákazníkovi poplatek z ceny zboží ve výši 15%,

– při vrácení zboží od 3 do 6 měsíců ode dne odeslání zboží Zákazníkovi je Společnost oprávněna účtovat Zákazníkovi poplatek z ceny zboží ve výši 30%,

– při vrácení zboží v době delší než 6 měsíců ode dne odeslání zboží Zákazníkovi je Společnost oprávněna účtovat Zákazníkovi poplatek z ceny zboží ve výši, která bude určena Společností podle individuálního posouzení stavu zboží.

5.6 Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy:

  1. v případě nezaplacení kupní ceny,
  2. v případě, že Zákazník odmítne převzít zboží,
  3. kdykoliv do doby převzetí zboží Zákazníkem.

5.7 Zboží, které bylo nebo je součástí prodejní akce nelze vrátit.

5.8 Písemné odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen doručit Společnosti na adresu jejího sídla.

5.9 Zákazník odpovídá Společnosti za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (dále jen „náhrada“). Společnost uplatní nárok na náhradu u Zákazníka tak, že mu zašle od Zákazníka přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o náhradu.

5.10 V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, a čerpání služby bylo na žádost Zákazníka zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení, je Zákazník povinen uhradit cenu služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení. Společnost je v takovém případě povinna vrátit Zákazníkovi zaplacenou cenu sníženou o odpovídající náklady, které Společnosti vznikly v souvislosti se započetím služeb.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1 Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a popisuje postup, jakým postupovat při reklamaci zboží pořízeného Zákazníkem.

6.2 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Společnost odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí vady a že má vlastnosti, které byly ujednány, hodí se k účelu, který je pro jeho užití uveden a je v souladu s právními předpisy.

6.4 Společnost poskytuje na všechna nová turbodmychadla a turbodmychadla výměnným způsobem záruku v délce 24 měsíců. Na opravená turbodmychadla na naběhlé náklady se vztahuje záruka v délce 6 měsíců.

6.5 Záruční lhůta počíná běžet dnem předání zboží Zákazníkovi, bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

Uplatnění reklamace:

6.6 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost nebo zákonná odpovědnost Společnosti za vady, je Zákazník povinen reklamovat u Společnosti písemným oznámením, zaslaným na adresu sídla Společnosti nebo adresu provozovny v Prušánkách, a to v souladu s platnou legislativou, a o reklamaci Společnost informovat rovněž e-mailem zaslaným na adresu: info@specialturbo.cz. V oznámení Zákazník zejména uvede zjištěnou vadu a jak se tato vada projevuje.

Vyřízení reklamace:

6.7 Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se vada vyskytla v záruční době – za tímto účelem Zákazník předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná
 • že Zákazník koupil výrobek od Společnosti
 • že je výrobek vadný, za tímto účelem Zákazník popíše závadu a předloží zboží, jehož vady jsou reklamovány

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Zákazníka řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena. Společnost si vyhrazuje v takovém případě právo požadovat náklady spojené s procesním postupem reklamace.

6.8 Je-li Zákazník spotřebitel, o reklamaci Společnost rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená nutná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tato lhůta může být prodloužena až na 60 dnů s přihlédnutím k charakteru vady, dostupnosti náhradních dílů nebo reakci výrobce. Shora uvedená lhůta pro posouzení reklamace není závazná ve vztahu k Zákazníkovi, který je podnikatelem, u něhož lhůta pro posouzení reklamace činí 30 dnů ode dne doručení reklamace, lhůta pro vyřízení reklamace je stejná jako u Zákazníků – spotřebitelů.

6.9 Společnost vydá Zákazníkovi – spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případe osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.10 Vytkl-li Zákazník Společnosti vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Zákazník nemůže vadné zboží užívat. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po dni přijetí reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace je Zákazník informován e-mailem, který uvedl při své registraci.

6.11 Společnost označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

 • bylo zjištěno, že nedošlo k odstavení vozidla ihned po zjištění vady zboží, které bylo součástí vozidla,
 • vada vznikla neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením či použitím,
 • vada vznikla provedením nekvalifikovaného zásahu,
 • vada vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají určení výrobce,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k jeho použití nebo všeobecnými zásadami,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • vada vznikla v důsledku opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • vada vznikla u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • vada vznikla u použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem.

6.12 V případě uznané reklamace si Společnost vyhrazuje právo uhradit prokazatelně vzniklé vícenáklady Zákazníka v souvislosti s vadou Zboží, zejména montáž, demontáž turbodmychadla z vozidla, do maximální výše 5.000,- Kč.

6.13 Zákazník bere na vědomí, že není oprávněn ve smyslu ust. § 2108 občanského zákoníku nezaplatit část kupní ceny, s jejíž úhradou je v prodlení v okamžiku, kdy se vada zboží projevila.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Zákazník vyplněním registračního formuláře nebo učiněním závazné objednávky uděluje Společnosti souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů: jméno, příjmení fyzické osoby/název právnické osoby, bydliště/sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (vše dále jen jako „osobní údaje“) v rozsahu nezbytném pro účely plnění Smlouvy a vedení uživatelského účtu.

7.2 Správcem osobních údajů je společnost SPECIAL TURBO a.s., se sídlem Kischova 1732/5, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 262 39 337, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 15912. Zpracováním osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.4 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně svých osobních údajů.

7.5 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

7.6 V případě, že Zákazník zjistí nebo se bude domnívat, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména, jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), má právo požádat Společnost či zpracovatele o vysvětlení nebo o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, přičemž nevyhoví-li Společnost či zpracovatel jeho žádosti, má právo se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový orgán v oblasti ochrany osobních údajů.

7.7 Veškeré nakládání s osobními údaji Zákazníka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

VIII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VE VZTAHU K OPRAVĚ ZBOŽÍ

8.1 Společnost v rámci své činnosti nabízí kromě prodeje nových turbodmychadel a turbodmychadel výměnným způsobem rovněž opravu turbodmychadel.

8.2 Nevyzvedne-li si Zákazník turbodmychadlo, které předal Společnosti za účelem jeho opravy, do 14 dnů ode dne výzvy Společnosti k převzetí, je Společnost oprávněna účtovat Zákazníkovi skladné ve výši 100,- Kč za každý den prodlení s převzetím. Nevyzvedne-li si Zákazník takové turbodmychadlo ani do jednoho kalendářního měsíce po této výzvě, je Společnost oprávněna turbodmychadlo zpeněžit a z výtěžku zpeněžení se uspokojit se svými pohledávkami za Zákazníkem, zejména z titulu ceny opravy, skladného a nákladů souvisejících se zpeněžením, přičemž s takovým postupem Zákazník bez výhrad souhlasí. O připravovaném způsobu zpeněžení Společnost uvědomí Zákazníka předem. Rozdíl je Společnost povinna poukázat Zákazníkovi, v případě, že to nebude možné, je Společnost oprávněna ponechat finanční prostředky v depozitu nebo složit soudu do úschovy v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Nepodaří-li se Společnosti turbodmychadlo prodat ani do 2 kalendářních měsíců, je Společnost oprávněna s ním naložit dle své vlastní úvahy, a to včetně jeho fyzické likvidace.

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

9.1 Spory mezi Společností a Zákazníkem – spotřebitelem, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodu, lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.2 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele, který obsahuje:

a) identifikační údaje stran sporu,
b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,
d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,
e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
f) datum a podpis navrhovatele.

9.3. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci.

9.4 Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

9.5 Navrhovatel může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

9.6 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí

a) uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
b) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
c) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
d) marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
e) odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

9.7 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

X. OSTATNÍ USTANOVENÍ

10.1 Má-li Zákazník za to, že došlo ze strany Společnosti k porušení zákonných práv spotřebitele, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na příslušný živnostenský úřad.

10.2 Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3 Společnost těmito VOP informuje Zákazníka a Zákazník provedením objednávky stvrzuje, že byl a je Společností informován ve smyslu ustanovení § 1811, § 1820 a § 1824 až 1826 občanského zákoníku.

IX. KONTAKTNÍ ÚDAJE

SPECIAL TURBO a.s.
Kischova 1732/5
140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 26239337
DIČ: CZ26239337

tel.: +420 222 265 475
fax: +420 518 374 288
e-mail: info@specialturbo.cz

www.specialturbo.cz

Provozovna Prušánky
Nechorská 299
696 21 Prušánky
tel.: +420 518 374 051
+420 518 374 551
fax: +420 518 374 288
e-mail: info@specialturbo.cz

Provozní doba
Praha 8:00 – 17:30 hod
Prušánky 7:30 – 16:30 hod

Bankovní spojení CZK – ČSOB
číslo účtu: 246033080/0300
IBAN: CZ83 0300 0000 0002 4603 3080
SWIFT: CEKOCZPP

Bankovní spojení EUR – ČSOB
číslo účtu: 4015107378/7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 1510 7378
SWIFT:CEKOSKBX

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Právní vztahy vzniklé mezi Společností a Zákazníkem z titulu Smlouvy se řídí hmotným právem České republiky. Právní spory vzniklé z takových vztahů budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

12.2 Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem. Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od těchto VOP, použijí se vždy přednostně ustanovení Smlouvy.

12.3 V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane nebo bude prohlášeno za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nebude mít tato skutečnosti vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.

12.4 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit či doplnit s účinností ke dni jejich zveřejnění na internetových stránkách Společnosti www.e-turbo.cz. VOP platí v tom znění, které jsou na těchto internetových stránkách Společnosti zveřejněny v den odeslání objednávky Zákazníkem, nebude-li dohodnuto písemně jinak.

12.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2017 a ke stejnému dni nahrazují dosavadní obchodní podmínky, není-li stanoveno jinak.

 


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

SPECIAL TURBO a.s.
Kischova 1732/5
140 00 Praha 4

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené s Vámi na prodej tohoto zboží:

………………………………………………………………

název zboží, číslo produktu, počet kusů, číslo objednávky

 

Datum objednání zboží: …………………………………..

Datum obdržení zboží: ……………………………………

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny: ………………………

 

V …………….. dne ………………..

___________________________

podpis spotřebitele

Začít chat
1
Přidáme tomu trochu šťávy? #GotBoost 🔝
Jdeme na to! Pokud se před tím potřebujete na něco zeptat, napište nám sem 👇 Rychle to spolu vyřešíme 🤝

Nebo rovnou volejte 📞 +420 222 265 475